Üye Girişi

Tekrar Giriş Yap
---

Kullanıcı Adı:

Gizli Kodunuz (Şifrenizdir - Kimliğinizle Bağlantılı- Unutmayınız)


 Üye Sayısı 87 üye


Bağlı Kullanıcılar

( Hiçkimse )
EDEBİYAT

Kapat Divan Edebiyatı

Kapat Dünya Edebiyatı

Kapat Edebi Sanatlar

Kapat Türk Edebiyatı Tarihi

Kapat Türk Edebiyatı(Dönem)

Kapat Yüz Soruda Edebiyat

Kapat Yüz Temel Eser Özetleri

EDEBİ TÜRLER
EDEBİ ŞAHSİYETLER
DİL VE ANLATIM

Kapat Cümle Bilgisi

Kapat Kelime(Sözcük) Bilgisi

Kapat Ses Bilgisi

Kapat Türk Dili

Kapat Yapı (Şekil) Bilgisi

Kapat Yazım(imla) Kuralları

YAZIM VE ANLATIM
DİL BİLGİSİ
 • UnfoldKapat Fiil Çekim Ekleri

 • UnfoldKapat Sözcük Grupları

 • UnfoldKapat Sözcük Türleri

 • UnfoldKapat Yapım Ekleri

 • UnfoldKapat Ünlüler/Ünsüzler

 • UnfoldKapat İsim Çekim Ekleri

Reklam
MEB HABERLER
Durum

   Ziyaretçi

   şu An Bağlı

Ses Bilgisi - Ünlü HaflerÜNLÜ HARFLER

 • Ağzın açık durumunda (yani ses yolu açıkken), hiçbir engelle karşılaşmadan çıkan seslerdir.
 • Tek başlarına ve uzun ünlü gibi (iki ünlü değerinde) telâffuz edilirler.
 • Türkçede 8 tane ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
         Türkçe'de ünlü harler kelimenin kuruluşunda esas seslerdir. O kadar ki içerisinde ünlü harf bulunmayan bir heceye rastlamak imkansızdır.  Cümlede veya şiirlerde hece sayısını bulmak için kullanılan ünlü harfleri saymamız yeterli olacaktır.

        Ünlülerle ilgili temel özellikleri aşağıda bulabilirsiniz.


 

A. ÜNLÜLERİN ÖZELLİKLERİ

 
Ünlüler şu şekilde sınıflandırılır:

 • Kalın ünlüler, dilin geriye çekilmesiyle; ince ünlüler, dilin ileri doğru itilmesiyle oluşur.
 • Dudaklar düz durumdayken çıkan ünlüler düz; büzülüp yuvarlaklaşmış durumdayken çıkan ünlüler de yuvarlak ünlüdür.
 • Alt çenenin açık ve ağız boşluğunun geniş durumunda çıkan ünlüler geniş; alt çene az açık ve ağız boşluğu darken çıkan ünlüler de dar ünlüdür.

Bu sınıflandırmaya göre her ünlünün üç özelliği vardır.

*Buna göre hangi ünlünün hangi özelliğe sahip olduğuna tek tek bakalım:


 
Ünlülerin bu özellikleri ünlü uyumlarında ve bazı ses olaylarında karşımıza çıkacaktır.

 Ünlülerin kullanımıyla ilgili bazı kurallar:

 • Türkçede iki ünlü yan yana bulunmaz. İki ünlünün yan yana olduğu kelimeler kesinlikle Türkçe değildir:

Saat,   kanaat, şecaat, maarif, aile, kaide, mail, miat, dair, Siirt, buut (boyut), fiil... 

 • Kökeni Türkçe olan kelimelerde uzun ünlü yoktur. Uzun ünlü, Arapça ve Farsçadan dilimize giren kelimelerde vardır.

şair, numune, iman (şa:ir, numu:ne, i:man)

Ancak Türkçede uzun ünlü bulunmadığı için birçok yabancı kelimedeki uzun ünlüler Türkçede kısa telâffuz edilir.
beyaz, hiç, rahat...

Bazen bu kelimelere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde uzunluk tekrar ortaya çıkar. esas›esası, hayat›hayatı, kanun›kanunen... (esa:sı, haya:tı, kanu:nen)
 
Bazı örneklerde uzunluk ek getirildiğinde de ortaya çıkmaz.
beyaz›beyazı, can›canım...

Uzun ünlüler belli durumlar dışında gösterilmez.
Gösterilmeyenlere örn.:         adalet, badem, beraber, şive, şube;
Gösterilenlere örn.:               âdet, yâr, âlem, şûra, hâlâ...

Eski yazıdan çeviri yapılan bilimsel metinlerde uzun ünlüler özel işaretlerle gösterilebilir. a, u

 • Türkçede İngilizce by, gibi ünlü bulundurmayan kelime (kısaltmalar hariç) yoktur.
 • Türkçe kelimelerde birinci heceden sonraki hecelerde o ve ö ünlüleri bulunmaz.B. ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES UYUMLARI

Ünlülerin düzlük-yuvarlaklık, kalınlık-incelik ve darlık-genişlik özellikleri iki ses uyumunda karşımıza çıkar:

1.      Büyük ünlü uyumu
2.      Küçük ünlü uyumu.

 Şimdi bu kuralları inceleyelim:1. BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU

  Kalınlık-incelik uyumu da denir.

 • Bu kurala göre Türkçe bir kelimenin ünlülerinin tamamı ya kalın ya da ince olmalıdır.

sevilmek, ince, denizden, kelebekler, göstermelik...;
satılık, kalın, oyun, uçurtma, aşağı, sorular...

 • Büyük ünlü uyumunda (küçük ünlü uyumunu hesaba katmazsak) hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir:

a› a, ı, o, u             e› e, i, ö, ü               ı› a, ı, o, u              i› e, i, ö, ü
o› a, ı, o, u             ö› e, i, ö, ü              u› a, ı, o, u              ü› e, i, ö, ü

 • Küçük ünlü uyumunu hesaba katarsak hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir:

a› a, ı       e› e, i       ı› a, ı        i› e, i       o› a, u      ö› e, ü      u› a, u      ü› e, ü

 • Kalın ve ince ünlülerin bir arada olduğu kelimeler ya değişikliğe uğramış Türkçe kelimelerdir ya da yabancı kelimelerdir.

Değişikliğe uğramış Türkçe kelimeler:
şışman›şişman, ınanmak›inanmak, dakı›dahi, kanı›hani, alma›elma, ana›anne, karındaş›kardaş›kardeş, kangı›hangi...

Yabancı kelimeler:
kalem, cihan, insan, merhamet, afiyet, asayiş, meteoroloji,semantik...

Bazı yabancı kelimeler bu kurala uydurulmuştur.
divar›duvar, kalib›kalıp, brillante›pırlanta, suret›surat... 

 • Büyük ünlü uyumu kuralına uymayan (Türkçe ve yabancı) kelimelere getirilen ekler kelimenin son hecesine uyar:

annemiz, kardeşçe, veriyordu, elmalık, dünyanın, merhametli...

Ancak bazı yabancı kelimelerde, ünlüsü kalın olan son heceden sonra ince ünlü gelir. Bunun sebebi, kelime sonundaki ünsüzün ince oluşudur.

alkolü, emlâkçilik, hakikati, helâkimiz, kabulüm, saatte, sadakatten... 

 • Kelime kökleri bu kurala uyduğu gibi, kelimelere (Türkçe ve yabancı) getirilen ekler de kökün ünlüsüne göre belirlenerek çekimli ve türemiş bütün kelimeler bu kurala uydurulur.

yürü›yürüdüm, yürümek, yürüyen, yürüsün, yürüme...

oku›okusun, okuyalım, okuyucu, okuduk...
 

Ancak bu kurala uymayan ekler vardır:

-yor             (şimdiki zaman eki)      : geliyor, biliyor, istiyor, gizliyor...

-ken             (zarf-fiil eki)                 : alırken, koşarken, bakarken...

-leyin           (isimden zarf yapan ek): sabahleyin, akşamleyin

-(İ)mtırak    (sıfattan sıfat yapan ek): yeşilimtırak, mavimtırak, ekşimtırak...

-ki    (ilgi zamiri ve sıfat yapan ek): onunki, yukarıdaki, akşamki...

-Taş (isimden isim yapan ek)            : meslektaş, ülküdaş...

-gil   (aile bildirir)                             : halamgil, dayımgil, baklagiller...

 
Ancak, bu eklerle yapılan bütün kelimeler büyük ünlü uyumuna aykırıdır denemez. Öyleyse bu eklerin ünlülerinin her zaman aynı özellikte (kalın veya ince) olduğunu, bu yüzden bazı kelimelerde uyuma girmediklerini söyleyebiliriz:
öğleyin, gelirken, sarımtırak, seninki, arkadaş, eniştemgil... 2. KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU   

  Düzlük-yuvarlaklık uyumu da denir.

 • Bu kurala göre bir kelime düz ünlü (a, e, ı, i) ile başlıyorsa sonraki ünlüler düz; yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) ile başlıyorsa sonraki ünlüler ya dar yuvarlak (u, ü) ya da düz geniş (a, e) olmalıdır:

 arkadaş, karanlık, kelime, merdiven, serilmek, ıslık, ılık, ırak, sıcaklık, incelik, iyi

 kova, orak, oğlak, oğlan, gözlem, önem, uğrak, uygar, uğraşmak, üzer, üçer

okul, kuru, uygun, olumlu, bozulmuş, çocuk, oğul, okul, ölümlü, öküz, uğur, ululuk, üçüz, üzüm, süzgün... 

 • Küçük ünlü uyumunun büyük ünlü uyumundan bir farkı vardır:

Büyük ünlü uyumunda kelimedeki bütün ünlülerin kalınlık ve incelik bakımlarından uyuşmaları gerekli iken, küçük ünlü uyumunda her ünlü kendinden önceki ünlüye uymak zorundadır.

Meselâ, “kolaylık” örneğinde olduğu gibi “ı” ünlüsü kendinden önceki “a” ünlüsüne uyarken “a”dan önceki “o” ünlüsüne uymayabilir.

 Bu özellik, yuvarlak ünlüden sonra düz-geniş ünlü geldiği zaman karşımıza çıkmaktadır:
ufaklık, uzaklık, olası, önemli, üzerinde...

 • Büyük ünlü uyumunu hesaba katmazsak küçük ünlü uyumu kuralına göre hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir:

 a› a, e, ı, i             e› a, e, ı, i          ı› a, e, ı, i                i› a, e, ı, i   
o› a, e, u, ü           ö› a, e, u, ü       u› a, e, u, ü              ü› a, e, u, ü
 

 • Büyük ünlü uyumunu hesaba katarsak küçük ünlü uyumu kuralına göre hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir:

 a› a, ı     e› e, i      ı› a, ı       i› e, i     o› a, u        ö› e, ü       u› a, u          ü› e, ü

Bu kurala uymayan yabancı kelimeler:

alkol, daktilo, mönü, akordeon, rötar, radyo, tiyatro, otobüs, televizyon, horoz, kamyon, siroz...

Ancak bazı alıntı kelimeler bu kurala uydurulmuştur:

müdir›müdür, mümkin›mümkün, müşkil›müşkül...

Bu kurala uymayan Türkçe kelimeler:
Avuç, avurt, kavurmak, kavuşmak, savurmak, kavun, karpuz, yağmur, çamur, tavuk, kabuk...
 -yor ve -ki ekleri de çoğu zaman bu kurala uymaz:geliyor, onunki...


Küçük ünlü uyumuna aykırı kelimelere (Türkçe ve yabancı) getirilen ekler, kelimenin son ünlüsüne uyar:

Kavunu, yağmurluk, müminlik, müzikçi...


NOT:  Bu uyumlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. Hangi kelimelerin türkçe olup hangi kelimelerin türkçe olmadığını belirlemek için aşağıdaki noktaları dikkatlice inceleyiniz.

 • Bu uyumlar Türkçenin ayırt edici özellikleridir. Yani bu kurallara uymayan kelimeler çoğunlukla Türkçe değildir. Ama bu kurallar uyan kelimelerin tümü Türkçedir de diyemeyiz. O hâlde bu kurallar sadece Türkçe kelimelerde aranmalıdır.
 • Ayrıca bu kurallar en az iki heceli kelimelerde aranmalıdır. Tek heceli kelimelerle bitişik kelimelerde aranmaz. Bitişik kelimeyi oluşturan kelimeler ayrı ayrı incelenebilir; birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarına bakılmaz.
anaerkil, ataerkil, babayiğit, pisboğaz, büyükbaş, küçükbaş (hayvan), camgöz, cingöz, paragöz, hoşbeş, yüzgöz (olmak), düztaban, Karagöz, karagöz (balığı), önayak (olmak), kafakol, tepegöz, tıknefes, günaydın, hanımeli, aslanpençesi, keçiboynuzu, yeşilbaş (ördek), dilberdudağı, tavukgöğsü, baştankara (kuş), düşeyazdım, gidedurun, çıkageldi, alabilirsin, alabildiğine (kalıplaşmış), bakıver, düşmeyegör, ölmeyegör, çöpçatan, günebakan, ordubozan, oyunbozan, yelkovan, yolkesen, akımtoplar, amperölçer, barışsever, basınçölçer, bilgisayar, sanatsever, yurtsever, vatansever karıncaezmez, kuşkonmaz, külyutmaz, varyemez 


 

 • Yabancı kelimeler bu kurallara uyabilir de uymayabilir de...

kalem, müzik, merasim; serbest, delil, fakat... 

 

 • Kelimelerin bu kurallara uyup uymadıklarına bakılırken kelimeler tek başlarına değerlendirilir. Ancak “de” bağlacı ve soru eki kendinden önceki kelimeye uyarlar:

“mi” soru eki: geleyim mi, okudun mu

“de” bağlacı: sen de, o da, aldı da, özledim de...
 

*Ek-fiilin çekimi olan “ise” kelimesiyle “ile” edatı (hem edat hem bağlaç), bitişik yazıldıkları zaman ünlü uyumlarına girerler:

alır ise›alırsa, konu ile›konuyla... 

 

 • Türkçe kelimeler bu kuralların her ikisine birden uyarlar (değişikliğe uğramış olanlar hariç). Ama Türkçe olsun olmasın, bir kelime bu kuralların her ikisine de uymak zorunda değildir; birine uyup diğerine aykırı düşebilir. Bu yüzden bu ünlü uyum kuralları ayrı ayrı ele alınmalıdır.

 kavun, mönü: büu var, küu yok
mezar, nazik: büu yok, küu var

 

 • Büyük ve küçük ünlü uyumlarının ikisini de kapsayacak şekilde verilen aşağıdaki tabloda hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği verilmiştir:

 a› a, ı        e› e, i       ı› ı, a       i› i, e      o› u, a       ö› ü, e      u› u, a      ü› ü, e

 
 

C. ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI 

       Daha önce ünlülerin kelime oluşumunda çok önemli görevler aldığına değinmiş ve büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu gibi bazı kuralları açıklamıştık.

       Bu uyumlar gerçekleşmesi bazen bu ünlüler de bir takım değişiklikler meydana gelmesi gerekir.  Yapılan bu değişiklik dolayısıyla oluşan kelime Türkçeye uyumlu bir kelime halini alır.

       Şimdide ünlülerde meydana gelen bu değişmeleri inceleyelim.
1. ÜNLÜ DÜŞMESİ
 

       İki heceli olup birinci hecesinde geniş (a, e, o, ö), ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunduran bazı Türkçe ve yabancı kelimelere ünlü ile başlayan veya tek ünlüden oluşan bir ek getirildiğinde kelimenin vurgusuz hâle gelen ikinci hecesindeki dar ünlünün düşmesine hece düşmesi denir. Buna orta hece düşmesi de denir:

 ağız›ağzı, burun›burnu, koyun(bağır, döş)›koynuna, alın›alnı, oğul›oğlu, gönül›gönlüm, beniz,›benzi,

ömür›ömrüm, cürüm›cürmü, hüküm›hükmü, fikir›fikri...

ileri-le-mek›ilerlemek, koku-la-mak›koklamak,

kavuş-ak›kavşak, uyu›uyku, devir-›devril-... 
 


Bazı durumlarda geniş ünlüler de düşebilir:
nerede›nerde, burada›burda, şurada›şurda... 


Bazı Arapça kelimelere (isim) yardımcı fiil getirildiğinde de hece düşmesi görülür:

kayıp›kaybolmak, emir›emretmek, keşif›keşfetmek, sabır›sabretmek...

*gönülden gönüle, ağıza, buruna, babadan oğula örneklerindeki gibi ekte geniş ünlü varsa hece düşmesi olmayabilir.

oyunu, koyunu vb. hece düşmesi olmayan kelimelerdir. 

-Özel isimlerde hâliyle hece düşmesi olmaz:
Gönül’e, Ömür’ü...
2. ÜNLÜ TÜREMESİ
 

Ünlü türemesinin görüldüğü yerler:
 

 • Sonunda, sırayla bir sürekli veya süreksiz ünsüzle bir sürekli ünsüz bulunan Arapça ve Farsça kelimelerde, son iki ünsüz arasında telâffuzu kolaylaştırmak için bir ünlü türetilir. Bu kelimelere ünlüyle başlayan ekler veya bitişik yazılacak şekilde yardımcı fiiller getirildiğinde türemiş olan ünlüler tekrar düşer. Her ikisi de ayrı ayrı ama birbirinden kaynaklanan ses olayıdır: ünlü türemesi, ünlü düşmesi.

emir    ‹        emr                             keşif    ‹        keşf

azil      ‹        azl                               nakil    ‹        nakl

hüküm ‹        hükm                          bahis   ‹        bahs

fikir     ‹        fikr                              nutuk   ‹        nutk

sabır    ‹        sabr                            şahıs    ‹        şahs

şehir    ‹        şehr                             ilim      ‹        ilm

zehir    ‹        zehr                             zikir     ‹        zikr 

 

 • –cik küçültme ekinden önce:

dar›dar-a-cık, az›az-ı-cık, bir›bir-i-cik, genç›genc-e-cik 

 

 • Bazı yabancı kelimelerin başında:

ilimon, ıraf, Iramazan, İrecep, ıradıyo...  
3. ÜNLÜ DARALMASI 
 

 • Son sesi a veya e olan fiil kök ve gövdelerine, şimdiki zaman eki getirildiğinde kelime sonundaki sesli daralır. Bunun sebebi “y”nin daraltıcı etkisidir:

söyle-yor›söylüyor      anla-yor›anlıyor         yaşa-yor›yaşıyor

 • “de-” ve “ye-” fiil köklerine gelecek zaman,  istek kipi, sıfat-fiil ve zarf-fiil eki getirildiğinde veya başka bir ek getirilip de araya –y– kaynaştırma harfi girdiğinde, bu sesler (a, e) daralarak ı, i, u, ü olur.

de-yor›diyor          de-e›diye           de-en›diyen       de-e-lim›diyelim      ye-en›yiyen

ye-ince›yiyince      ye-ecek›yiyecek

Not: deyince, deyip örneklerindeki e, yazıda  korunur.

Not: ne-ye›niye kelimesinde de daralma vardır.

 • Daralma olumsuzluk ekinin ünlüsü için de geçerlidir.

kork-ma-yor›korkmuyor,gel-me-yor›gelmiyor... 

 • Çok heceli kelimelerde sadece söyleyişte daralma vardır.

atlayarak (›atlıyarak), başlayan (›başlıyan), yaşayacak (›yaşıyacak), atlamayalım (›atlamıyalım), gelmeyen (›gelmiyen), gizleyeli (›gizliyeli)... 

I Anasayfa I I Ses Bilgisi I


Kurulum Tarihi : 07.31.2009 • 16:18
Son Güncelleme : 07.31.2009 • 16:18
Kategori : Ses Bilgisi
Sayfa Oku 1055 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır

Bu Makaleye Verilen Cevaplar


Hiç Yorum Yok.
Yorum Yazın!


Arama
Hocalarımız
Dokümanlar
 • UnfoldKapat Belirli Gün ve Haftalar

 • UnfoldKapat DOKÜMANLAR

 • UnfoldKapat Edebiyat Yıllık Planları

 • UnfoldKapat Stajer Dosyası

 • UnfoldKapat Türkçe yıllık planları

Makaleler
Üniversitelerden
Sınavlar
Anket
Sitede sohbet istermisiniz?
 
Kesinlikle
Evet
Farletmez
Hayır
Asla
Sonuçlar
Son Haberler
Bize Ulaşın
Saklı Makaleler
^ Top ^